Düşəmbe, 24 ğıynwar 2011

Yaňa soraştıru: Uqıtuçı yılı
uqıtuçılarğa faydağa buldımı?

 үC өәүRSSMatbuğat-infoSoňğı yazma

Waqıyğalar disbese: Məskəw yütəlli, Qazan tɵçkerə
Küptən şundıy xəl küzətelə: əgər də Məskəwdə berər cəncal çıqsa, anıň səbəben Qazanda ezlilər yǝisə ul Tatarstanda niçekter dəwam itərgə tieş.

Uqıtuçı yılı uqıtuçılarğa faydağa buldımı?
OK Əye
OK Yuq
OK Əytə almıym

Arxiv


 • 23.01.2011 Cəmğeyǝt
Waqıyğalar disbese: Məskəw yütəlli, Qazan tɵçkerə
Küptən şundıy xəl küzətelə: əgər də Məskəwdə berər cəncal çıqsa, anıň səbəben Qazanda ezlilər yǝisə ul Tatarstanda niçekter dəwam itərgə tieş.
Fikerlər (1) | Qarawlar (132) Rimzil WƏLİ | Azatlıq

 • 23.01.2011 Cəmğeyǝt
Min kürgənnər etkə də yazmasın...
Yazmış digənnəreneň nindie genə bulmıy. Keşe xıyallana, kiləçək tormışqa zur ɵmetlər bağlıy. Baqtıň isə tormış gel aq sızıqtan ğına barmıy ikən şul. Ə qayberəwlərgə xətta mondıy rəxətlek bɵtenləy tətemi. Minem xəzer yazılaçaq waqıyğam da nəq menə şul bəxetsez, ayawsız yazmış turında.
Fikerlər (1) | Qarawlar (247) Aliǝ ĞƏRƏFETDİNOVA,TDGPU studentı | Tatar-islam.ru

 • 22.01.2011 Mədəniǝt
Roza Xəbibraxmanova wafat
Kərim Tinçurin teatrı zur yuğaltu kiçerde. 22 ğıynwarğa qarşı tɵnne Tatarstan respublikasınıň xalıq artistı Roza Xəbibraxman qızı Xəbibraxmanova wafat buldı. Anıň belən xuşlaşu 23 ğıynwar kɵnne Kərim Tinçurin isemendəge tatar dəwlət drama həm komediǝ teatrı binasında səğǝt 11də uzaçaq.
Fikerlər (6) | Qarawlar (360) Bulat FƏYZULLA | Azatlıq

 • 22.01.2011 Cəmğeyǝt
Qara şəwlə belən oçraşu
Berkɵnne Qazannıň ber səwdə üzəgenə bardıq. Yɵribez şulay kiem rətləren qarap. Şulwaqıt berniçə satuçınıň berençe qattan kütərelgən basqıçqa bik qurqınıp qarap torğannarına iğtibar ittek. Bolay uq qurıqqaç, əllə asta berər nərsə barmı ikən, dim. Ul da bulmadı, bezne bərep ike saqçı yɵgerep ütte, üzləre bertuktawsız ratsiǝdən kemgəder niçə keşe barlığın, kemneň nərsə eşləgənlegen sɵyləp baralar. Min də qurqa başladım.
Fikerlər (54) | Qarawlar (953) Aysılu İMAMİYEVA | Şəhri Qazan

 • 22.01.2011 Məğarif
Uqunıň qızığı aqçadamı?
Yǝşlər üzləre aqça eşlərgə ɵyrənergə tieş. Rossiǝ Prezidentı kiňəşçese Arkadiy Dvorkoviç ənə şundıy fikerdə həm ul studentlarnıň stipendiǝləren beterergə təqdim itə. Hər nərsəgə üz xezməteň belən ireşergə kirək, eşləw isə modağa kerergə tieş, di ul. Uqıp ta, eşləp tə bulamı?
Fikerlər (15) | Qarawlar (295) | Watanım Tatarstan

 • 21.01.2011 Mədəniǝt
24nçe ğıynwarda "Tatarstan - Yaňa Ğasır" televideniyese "Şəhriǝr" serialın kürsətə başlıy
İranda tɵşerelgən əlege filmda XX ğasırnıň berençe yartısında İran Əzerbəycanı başqalası Təbriz şəhərendə yǝşəp icat itkən Mɵxəmməd Xɵsəyen Şəhriyarnıň qatlawlı tormış yulı taswirlana.
Fikerlər (0) | Qarawlar (92) | TNW

 • 22.01.2011 Cəmğeyǝt
Saşko kürşe awılnıň çuwaş malayı...
Bezneň Ğali belən yǝnəşə Rısaykino digən çuwaş awılı urnaşqan. Şuşı ike awılnı ber-bersennən məktəp həm ipi peşerü kombinatı binaları ğına ayırıp tora.
Fikerlər (2) | Qarawlar (216) Saimə MORZAXANOVA | Berdəmlek

 • 20.01.2011 Mədəniǝt
Taqtaş tormışında serlər küp
Tatarnıň qaysı ğına bɵyek şəxesen alma, berse də tulısınça ɵyrənelməgən, barısınıň da biografiǝsendə aq taplar. Tuqay küp tikşerelde kebek, ləkin anıň da tormışındağı barlıq faktlar açıqlanmağan. Hadi Taqtaş turında əytep tə torası yuq. Ber yaqtan ul Sovet vlaste qorbanı dip, ikençe yaqtan qızıllarğa dan cırlawçı şağıyr itep bəyǝlənə. Sistema qapqınına eləgüçeme, əllə aňa qarşı kɵrəşüçeme? Üz üleme belən ülgənme, əllə üterelgənme?
Fikerlər (38) | Qarawlar (793) Rimma BİKMƟXƏMMƏTOVA | İrek məydanı

 • 19.01.2011 Cəmğeyǝt
Bələkəylər
BƏLƏKƏY BATULLA
Fikerlər (29) | Qarawlar (726) Rabit BATULLA | Qazan utları

 • 20.01.2011 İnternet
"İnternet arqasında disklarım naçar satıla" yǝki Suğa salıp quyğan telefon şaltırıymı? (VİDEO)
Bu yegetneň V kontaktedağı bitendə 10 meň dustı bar. Tağın 12 meň keşe dus bulırğa ɵmet itep utıra: Zɵlfətneň duslaşırğa riza digən tɵyməgə basuın kɵtə. İnternetnıň uňay həm tiskəre yaqları xaqında Zɵlfət Zinnurov belən əňgəmə qorabız.İnternetnı ul icatnıň ğına tügel, ə tormışnıň ayırılğısız ɵleşe dip sanıy.
Fikerlər (7) | Qarawlar (628) Danil SƏFƏROV | Azatlıq

 • 19.01.2011 Matbuğat
Xosusıy gazetlar uquçılar ɵçen kɵrəştə ciňep bara
Gazet-jurnallarğa yazılu bəyǝse çirattağı tapqır artqannan soň da, qayber xosusıy gazetlarnıň tirajları arttı, dəwlət matbuğatınıň kimede. 2011 yılnıň ikençe yartı yıllığına gazet-jurnallarğa yazılu nəticələre kürsətkənçə, Tatarstanda iň popul'ar tatar gazetları arasında berençe urında Yuldaş həm Aqçarlaq basmaları bara. Alarğa 40 meňləp əbünəçe yazılğan. İkençe urında İrek məydanı gazetı. Anıň 32 meň tirəse uquçısı bar. Ɵçençe urında Tatarstan yǝşləre. Anı 31 meň uquçı ɵyenə aldıra.
Fikerlər (36) | Qarawlar (805) Bikə TİMEROVA | Azatlıq

 • 20.01.2011 Millət
Rezidə Ganiyeva: Tatar milləte ɵçençe yaňarışqa omtıla
Bezneň arabızda ğǝcəyep keşelər yǝşi. Alar belən aralaşqannan soň küňel saflana, xıyallarğa qanat quyıla. Alar üzləre tıynaq qına yǝşəsə də, ətraflı xezmətləre aşa cəmğeyǝtebezgə binihaya fayda kiterə.
Fikerlər (8) | Qarawlar (300) Mɵrşidə KIYAMOVA | İntertat.ru

 • 18.01.2011 Mədəniǝt
Fevral'də Kərim Tinçurin teatrına rəxim itegez! (Afişa)
Fikerlər (18) | Qarawlar (400) | Tinçurin teatrı

 • 20.01.2011 Millət
Xikmətle tɵş
Cir cimertep eşləp yɵrgən cirennən üzen naçar xis itə başladı Wəli. Ul, xəlsez ayaqların sɵyrəp, karawatı yanına bardı da yomşaq mendərgə başın quydı. Təne buylap uzğan ilahi ber kɵç buınnarın yomşarttı həm küzləren yomarğa məcbür itte.
Fikerlər (6) | Qarawlar (451) Almaz MANSUROV | Musulman.su

 • 21.01.2011 Cəmğeyǝt
İke ay bəyrəm itəbez
İl türələre Rossiǝneň berençe prezidentı Boris Yel'tsinnıň 80 yıllığın bilgeləp ütərgə cıyına. Bəyrəm çaraları ike ay dəwam itəçək, dip yaza Rossiyskaya gazeta.
Fikerlər (66) | Qarawlar (828) | Watanım Tatarstan

Brend-info

İň küp uqılğan yazmalar

Foto-fokus


Tormış ul ike yaqlı


Soňğı fikerlər

Matbuğat.ru qoyması

Yaqtaşıňnı tap

2008-2011 "Matbuğat.ru"

Bezne ay sayın urtaça 16000 komp'yuterdan 158000 tapqır açıp qarıylar!
Reklama həm xezməttəşlek: 2-666-788, matbugat@mail.ru, "MATBUĞAT.RU"

aylandirow.tmf.org.ru үә үәә ! X
әә
үү
: әә ң ә .
ң .
1999 әә өәәң, ң ә,