Çərşəmbe, 26 ğıynwar 2011  

Yul ğazabı - gür ğazabı

Башлангыч бит итүCайланмага өстәүRSS 

 

Matbuğat-infoSoňğı yazma

Wahhabçılıq – zur məğnəsezlek, yǝki Aqılı bulğan keşe wahhabçı bulamı?!
Wahhabçılar islam dinendə izgelər buluın tulısınça inqar itələr. Nigezdə, alar izgelərne tanunı həm mɵselman izgeləre kümelgən urınnarğa səfər qılunı tanımıylar, nəzer qorbanı çalu həm doğa qılıp Allahtan yǝrdəm soraw h. b. şunıň işe nərsələrne aňlamıylar. Bu – alar fikerençə, ber ilahlıqtan baş tartu, ə tuğrılıqlı, fikerdəş dini şəxeslərne ğǝdəttən tış tanu həm kütərü – Allahnıň mogcizalarına atributlar kiterü bula.

Uqıtuçı yılı uqıtuçılarğa faydağa buldımı?
OK Əye
OK Yuq
OK Əytə almıym

Arxiv

 


 

 • 26.01.2011 Mədəniǝt
Yılaq Diü bulamı?
Tinçurin teatrında kɵz ayların ayıruça yaratalar. Çɵnki Tatarstannıň xalıq artistı Nuretdin Nəcmiev gɵmbə uňğan yılnı tinçurinlılarnı əlege urman niğməten cıyıp awız itterergə yarata.
Fikerlər (0) | Qarawlar (4) Gɵlinə XİSAMETDİNOVA | Watanım Tatarstan

 • 26.01.2011 Şow-biznes
Tatarlar comğa kɵn kiç belən yal itəçək
Bik tizdən (ozaq kɵtəse qalmadı!) "Tatarstan - Yaňa Ğasır" televideniyese üzeneň yaratqan tamaşaçılarına ɵr-yaňa tapşıru təqdim itəçək. Ul "Comğa kiçe" dip atala.
Fikerlər (2) | Qarawlar (119) | TNV

 • 25.01.2011 Yazmış
Tawış
Bügen kɵn ni belən təmamlanır ikən?! Tağın nindi waqıyğalar kiterep çığarır yazmış, nindi küňelle həm qıçqırıp yılıy torğan xəllər kürerbez – belmim. Kɵnneň başı da bik küňelsez genə başlanıp kitte. İrtənge cidelər tirəse bulğandır, nindider xatın-qız tawışına uyanıp kittem. Ğadi tawış qına bulsa, iğtibar da itməgən bulır idem. Tağın şul tawış, tağın can açısı belən “qotqarığız, zinhar yǝrdəm itegez, tağın kilə, tağın üterə bit inde!” dip qıçqıra ul.
Fikerlər (6) | Qarawlar (231) Gɵlsəriǝ NƏBİULLİNA | Matbuğat.ru

 • 25.01.2011 Yazmış
Keşegə bulışudan ləzzət taba ide
Monnan un yıl elek G.Kamal teatrında Tatarstannıň xalıq artistı Wafirə Ğeyzzətullinanıň 55 yǝşe tuluğa bağışlanğan kiçə zur uňış belən ütkən ide. Ul kiçədə Wafirə bɵten canın birep, oçıp kitərdəy bulıp, şundıy ilhamlanıp cırladı ki, əyterseň lə ul aldağı yazmışın sizengən diǝrseň... Çɵnki berniçə aydan, ayaz kɵnne yǝşen suqqanday, yɵrəklərne ərnetep, Wafirəkəyebez bu yaqtı dɵnyadan baqıy dɵnyağa kitep bardı.
Fikerlər (9) | Qarawlar (279) Ramil KURAMŞİN | Şəhri Qazan

 • 25.01.2011 İnternet
«Matbuğat.ru» video həm foto satıp ala
Sezneň telefonıgızda unikal' video yǝki fotolar barmı? Alar başqalarğa da qızıqlı bulırğa mɵmkinme? Bezgə cibəregez – saytqa elerbez. Ə sezgə gonorarı bulır. Küp tügel. Ber video ɵçen – 100 sum. Fotoreportaj ɵçen – 100 sum. Yalğız foto ɵçen – 50 sum. Şartlar mondıy:
Fikerlər (5) | Qarawlar (357) --- | Matbuğat.ru

 • 25.01.2011 Mogciza
Sorağanğa birermen digən...
Bəyrəm məşəqǝte belən yɵribez. Ber atnada ber aylıq ğailə b'udjetın “yota” torğan ozın kanikullı, ozaq yallı Yaňa yıl bezneň ildə qorsaq bəyrəme şul. Qayda ni kürsəň, barısın rəttən cıyasıň. Kirəkme-yuqmı, keşe ala, salatlarğa kirəge çığar, bəyrəm ɵstəle başqalarnıqınnan kim bulmasın dip, şəhərdəge bɵten kibetlərgə aqça «taratıp» çığa. Ə bazarğa çıqsaň, tanışlar oçramıy qalmıy, sɵyləşə-sɵyləşə, qotlaşa-qotlaşa, yartı kɵneň ütep kitə.
Fikerlər (5) | Qarawlar (262) Çulpan NASIYROVA | Tatarstan yǝşləre

 • 24.01.2011 Cəmğeyǝt
Minem əbi mirovoy! (VİDEO)
Tanış bulığız: Teləçe rayonı Olı Nırsı awılında yǝşəwçe Fəniǝ əbi. Berzaman ul onığı Aygɵl belən kɵtügə çıqqan. Əbi Aygɵlneň qara küzlegen kiep qarıy da, uňaylı ikən bu, dip kɵne-buyı salmıy di. Onığı fotoga tɵşkəç, anıň da tɵşəse kilə. “Ğǝdəttə, fotoga tɵşkəndə min qullarımnı şulay itep quyam (surəttəge sıman), əbiem də minnən kürep şulay eşləde”, - di Aygɵl Ğǝlləmova. 72 yǝşendəge əbi üzen bik yaxşı xis itə, biergə yarata ikən. Gomere buyı awıl məktəbendə matematika fənen uqıtqan Fəniǝ əbi teləsə nindi muzıqa ritmına turı kiterep bii di. Menə üzegez qarağız:
Fikerlər (39) | Qarawlar (908) --- | Matbuğat.ru

 • 24.01.2011 Yazmış
Xəter tɵplərendə utlı kümer
Kɵndəlektən ɵzek
Fikerlər (13) | Qarawlar (383) Fənis YARULLİN | Qazan utları

 • 25.01.2011 Cəmğeyǝt
Lenin onıtılmıy
Leninğa Qızıl məydannan kitərgə waqıt. “Berdəm Rossiǝ” partiǝseneň berniçə deputatı tarafınnan oyıştırılğan soraştıruda xalıqnıň 70 protsenttan artığı ənə şundıy fikerdə. Kreml'dəgelər isə bu turıda ləm-mim.
Fikerlər (5) | Qarawlar (160) | Watanım Tatarstan

 • 24.01.2011 Mədəniǝt
Zɵfər Gıymayev kürgəzməsennən FOTOreportaj
19 ğıynwar. Qazan. «Xəzinə» milli sənğǝt galereyase.
Fikerlər (4) | Qarawlar (163) Şamil ABD'UŞEV fotoreportajı | Matbuğat.ru

 • 23.01.2011 Cəmğeyǝt
“Min kürgənnər etkə də yazmasın...”
Yazmış digənnəreneň nindie genə bulmıy. Keşe xıyallana, kiləçək tormışqa zur ɵmetlər bağlıy. Baqtıň isə tormış gel aq sızıqtan ğına barmıy ikən şul. Ə qayberəwlərgə xətta mondıy rəxətlek bɵtenləy tətemi. Minem xəzer yazılaçaq waqıyğam da nəq menə şul bəxetsez, ayawsız yazmış turında.
Fikerlər (1) | Qarawlar (471) Aliǝ ĞƏRƏFETDİNOVA,TDGPU studentı | Tatar-islam.ru

 • 24.01.2011 Mədəniǝt
Gɵlnara Qəşipova: «Səxnədə min Gɵlnara tügel»
Əlmət Tatar dəwlət drama teatrı aktrisası Gɵlnara Qəşipova belən əňgəmə
Fikerlər (0) | Qarawlar (128) Ləyləgɵl MİNAYEVA | Səxnə

 • 24.01.2011 Mogciza
«Dɵnya belən xuşlaşırğa cıyınğan idem»
«Xalıq aldağı kɵngə ışanıçın yugaltkan ildə bağuçı-sixerçelər baş qalqıta», – dip uqığanım bar. Soňğı yıllarda bezdə sixer belən şɵğıllənüçelər şulqǝdər küp ürçede ki, RF Dəwlət Duması xətta alarnı reklamalawnı tıya torğan zakon qabul itərgə məcbür buldı.
Fikerlər (2) | Qarawlar (275) Ğaliyabanu XUCİYIVA | Tatarstan yǝşləre

 • 20.01.2011 Millət
Xikmətle tɵş
Cir cimertep eşləp yɵrgən cirennən üzen naçar xis itə başladı Wəli. Ul, xəlsez ayaqların sɵyrəp, karawatı yanına bardı da yomşaq mendərgə başın quydı. Təne buylap uzğan ilahi ber kɵç buınnarın yomşarttı həm küzləren yomarğa məcbür itte.
Fikerlər (8) | Qarawlar (588) Almaz MANSUROV | Musulman.su

 • 20.01.2011 Mədəniǝt
“Taqtaş tormışında serlər küp”
Tatarnıň qaysı ğına bɵyek şəxesen alma, berse də tulısınça ɵyrənelməgən, barısınıň da biografiǝsendə aq taplar. Tuqay küp tikşerelde kebek, ləkin anıň da tormışındağı barlıq faktlar açıqlanmağan. Hadi Taqtaş turında əytep tə torası yuq. Ber yaqtan ul Sovet vlaste qorbanı dip, ikençe yaqtan qızıllarğa dan cırlawçı şağıyr itep bəyǝlənə. Sistema qapqınına eləgüçeme, əllə aňa qarşı kɵrəşüçeme? Üz üleme belən ülgənme, əllə üterelgənme?
Fikerlər (39) | Qarawlar (913) Rimma BİKMƟXƏMMƏTOVA | İrek məydanı

Brend-info

 

İň küp uqılğan yazmalar

Foto-fokus


Tormış ul ike yaqlı


 

Soňğı fikerlər

Matbuğat.ru qoyması

Yaqtaşıňnı tap

 

© 2008-2011 "Matbuğat.ru"

Bezne ay sayın urtaça 16000 komp'yuterdan 158000 tapqır açıp qarıylar!
Reklama həm xezməttəşlek: 2-666-788, matbugat@mail.ru, "MATBUĞAT.RU"

Бу aylandirow.tmf.org.ru үзгәртеп күрсәткән сайт! X
Бу әйләндергеч аркылы сайтларга язып булмый
Чын адресына күчү
Реклама: Бу әйләндергеч авторының шәхси сайты .
Монда сезнең реклама була ала.
Татарча кириллицадан ТР 1999ынчы ел законы латин язуына әйләндергеч турында сөйләшәсең, сорыйсың килсә, монда бас