X Бу aylandirow.tmf.org.ru үзгәртеп күрсәткән сайт! X
Бу әйләндергеч аркылы сайтларга язып булмый
Чын адресына күчү
Реклама: Бу әйләндергеч авторының шәхси сайты .
Монда сезнең реклама була ала.
Татарча кириллицадан Советлар Союзында 1928енче елны кабул ителгән латин язуына әйләндергеч турында сөйләшәсең, сорыйсың килсә, монда бас

Латин язуы төре:
Sajttan 1228 jazucьnьñ вersen ezliвez: =>
  Ədiplər.Narod.ru 
Bezneñ Ƶurnal   |   Web-cəjnyk  |   Bezgə jazьƣьz  |   tat  |  tat

Bezneñ juвil'arlar Bezneñ xəвərcelər Bezneñ uqucьlar Tatarca вlog acьƣьz


11 mart - Liana Əmirxanovaƣa 31 jəş, Əxmət Fəjzineñ tuuwьna 108 jьl
12 mart - Ƣosman Bakirovnьñ tuuwьna 115 jьl, Ƣalimçan Iвrahimovnьñ tuuwьna 124 jьl
Лиана Әмирханова Әхмәт Фәйзи Госман Бакиров Галимҗан Ибраһимов
Tɵgəl vaqьt

Әдипләр элемтәсе
Login:
@adiplar.mail.narod.ru
Parol':

(nərsə вu?) Jəki terkələвez
Qəderle duslar! Jaqьn keşeləregezneñ, tuƣannarьƣьznьñ, sɵjgən jarьƣьznьñ tuƣan kɵne jaqьnlaşamь? Bəlki alarnьñ tormьşьnda taƣьn вaşqa вik tə şatlьqlь vaqьjƣa kɵteləder? Bezneñ Tere Ƶurnal aşa alarƣa qotlavlarьƣьznь jullьj alasьz.

Bezneñ vidƶet

Tatar jazucьlarь вiografiələre, portretlarь, jazucьlar turьnda jazmalar

Яндекска өстәргәBezneñ vidƶetnь Jandekska ɵstərgə onьtma!
Аргамак журналы битләреннән
Авыл утлары газетасы битләреннән
Яшь әдипләрнең Мөслимдәге Зөлфәт клубы
Зөлфәт cайты
Мөслим районы Насыйп яр сайты
Гүзәллек дөньясында
Наис Гамбәр сайты
Тере Журнал
Айдар Хәлим сәхифәсе
Мизхәт Хәбибуллин сәхифәсе
Барый Ислам
Мәдүнә сәхифәсе
Татар сайтлары
Татар әдәби телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Фәүзия Бәйрәмова. Халык үзе хөкем итәр (Сталинның явыз сәясәте сәбәпле һәлак булган һәм газап күргән милләттәшләремә багышлыйм.)
Әхмәт Дусайлы сәхифәсе
Мөҗәһит сәхифәсе Якупова Йолдыз сайты Таткнигафонд Белем җәүһәрләре-2010 I Халыкара интернет-проектлар бәйгесе Электрон татар китапханәсе Шәһри Чаллы гәзитеРелама, белдрүләр Сайтгызны дөньяга танытыгыз!
Звезды Татнета 2010 - конкурс интернет-проектов
Яндекс яңалыклары  
Союз образовательных сайтов
AllBest.Ru


Yandextaƣь isəвeвez: 41001192577720. Порталга ярдәм фонды

Tatarstan kartasь
<= Mart 2011 =>
Dy Si Ço Şi Jaq
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
PORTAL JAÑALЬQLARЬ

taƣь ɵc tatar jazucьsь!
Рафаэль Сибат Ринат Аляутдинов Раил Гатауллин
Iƣtiвar! Bezneñ portal "Tatar jazucьsь-2011" вəjgese iƣlan itə. Bu isemgə lajьq dip tapqan isən jazucьnьñ təxəllysen sul jaq вaƣanada, iñ asta urnaşqan formaƣa jazьp qujьƣьz.
Rzeda Əxmətvəlijeva. Bardada Rəşit Jaƣfərovnь saƣьnalar
Foat SADRIJEV: "Xalьq nigə вitaraf? Cɵnki dəvlət yze aña вitaraf!"
Dinic ISLAMOV. Buranlь tɵndə
Irek Bikkinin. Mordoviədə Taqtaşnь iskə aldьlar
Ş.Sadretdinov. Səƣejt Rəmijev həm patşa ƶandarmeriəse
Marat Moratov: “Tatarstanga cit tellərne вelyce ƶurnalistlar kirək”
Pimzil Vəli. Filippin mɵselmannarь həm tatar jazmьşь
Hər jьlnьñ fevral' ajьnda Bɵgelməneñ tatar çəməƣətcelege tarixcь-ƣalim, məƣrifətce, çəməƣət eşleklese Hadi Atlasi həm anьñ вelən вergə şəhit kitkən milləttəşləreвezne iskə ala...
Kərim Qara. Bez ənkəj jɵrəgennən cьqtьq
Hail Alan. Tatar tele вaƣusьz вala xəlendə
"Tatarstan - Jaña Ƣasьr"da - spektakl' prem'jerasь
Buada вerence entsiklopediələren cьƣardьlar
Nəвirə Ƣьjmatdinova uqucьlarь вelən ocraşa
Belem.ru portalь G.Tuqajnьñ tormьş julьn, anьñ içatьn, əsərləren jaqtьrtqan prezentatsiələrgə вəjge iƣlan itte
Xəmidə Ƣajfullina. Udmurtija tatarlarь gazetasь "Jañarьş"qa – 20 jьl
ALSU XƏSƏNOVA. Ɵjənkelər anь saƣьna
Əminə MƟXƏMMƏTÇANOVA. «Uqьtucь jьlь» tɵjerləre
TATAR XALQЬNA MƟRƏÇƏƢƏT
Ajzat ŞƏJMƏRDƏN. Utьz-Imənine tьjmaqcьlar
Vəliulla JAQUPOV. Riza'etdin xəzrətləre Fəxretdin
RIMAN ƢEJLEMXANOV. Tuqaj jьlь Kygərcennən вaşlandь
Foat Sadrijev. Coñƣь kɵz
Foat Sadrijev içatь turьnda qajвer fikerlər
Gafiulla Gaziz. Bəjrəmovanьñ içat kicəsendə səjəsi temalar kytərelde
Jafraqlarь jəşel aq qajьnnьñ...
Belem çəvhərləre - 2011" II Bɵtendɵnja internet-projektlar вəjgese вaşlandь
Cəckə Xɵsnetdinova. JULDA (Moñsu xikəjə)
Gafiulla Gaziz. Başqalardan tənqejt вulmaƣac Xəlim yz kitaвьn yze вəjəli
Danil SƏFƏROV. Balanь internet diñgezenə taşlaƣancь jɵzərgə ɵjrəty kirək
Zamir NIZAMETDINOV. Xalьq kompozitorь, şaƣejr, cəcən
Faruq Nəfijev. Tuqaj вelən вergə gomergə
ALSU XƏSƏNOVA. Taqtaşnьñ nigeze də, həjkəle də juq
Rafis Səlimçanov. Fəlsəfə həm tatar
Riza'etdin вine FƏXRETDIN. UFA ŞƏHƏREÑDƏ GUBENSKIJ ISPONITEL'NЬJ KOMITETKA SAJLANƢAN QOTLUG TATAR JEGETLƏRENƏ HƏM ƢOMUMƏN BYGEN EŞ BAŞЬÑDA TORUCЬ IPTƏŞLƏRGƏ ACЬQ MƏKTYB
Mɵnir Vafin. Ufada tatar məƣərife proвlemnarь tikşerelde
Hail Alan. Ministrlьklarnьñ tatar telenə mɵnəsəвəte tɵrlecə
YNƏRLE JEGET (ironiəle povest-əkiət)
Lena Ƣajnanova: “Ƣajaz Isxakьjnьñ tele, stile вerkemnekenə də oxşamagan”
Nəzifə Kərimova. Məskəvdə xalьqara Tuƣan tel kɵnen вilgelədelər
Saşa Dolƣov. Tatarstan çitəkceləre, tatarca sɵjləşegez!
Pimzil Bəli. Vaqьjƣalar disвese: Tuqaj, Çəlil həm dƶinsь calвar
Qazanda tatar tele həm ədəвijatьnnan tɵbəkara olimpiada uzacaq
Rafail Xəkimov: "Ideologik вuşlьqnь çimergec kɵclər tutьra"
Əlmət teatrь Musa Çəlil premiəsen javladь
Nijaz SABIRÇANOV. “Altьn Urta”da Damir Isxakov вelən вergəlektə islam вujьnca altьn urtalьq ezlənde
Cəjfi Qudaş. Məxəввət həm maturlьq şaƣejre
Pajnur Şakir. Qazanda “Hunnar dɵnjasь” isemle kitap təqdim itelde
Rifə RAXMAN. TUZƢANAQ CƏCƏGE
2011 jьl Tatarstanda Tuqaj jьlь dip iƣlan itelde
Musa Çəlil isemendəge Respuвlika premiə lavreatlarь
Ƣaвdulla Tuqajƣa вaƣьşlanƣan xalьqara konferentsiə uzacaq
Məskəvdə Ƣaвdulla Tuqajƣa вaƣьşlanƣan kyrgəzmə acьla
Məçit Ƣafuri şiƣerləre tɵrekcəgə tərçemə itelde
Rɵstəm Isxakьj. Taqtaş şiƣerləre xalьq telendə
RYZƏL JUSUPOV. Telne nicek saflandьrasь?
Gɵlsaвira Xəkimova. Iskə tɵşələr də ...
Jaxşь isem məktəpne jaвьludan qotqarьrmь?
BƏLƏKƏJ BATTAL
Mansur Ƣejləçev: "Dɵnjaƣa qaвat kilsəm, kyp nərsəne yzgərter idem"
Rəfƣət ƏHLIULLIN. Bɵjek şaƣejrneñ вorculь ujlarь...
Nurulla Ƣarif. Milli çanlь milləttəş
Fəvziə Bəjrəmova: “Milləteñə qarşь kilə torƣan fərmannь ytərgə jaramьj”
Nəвirə Ƣьjmatdinova: Vaqьtnь ərəm ity – gɵnah
Vəliulla JAQUPOV. Fatix Əmirxannьñ yz şəxesendə din həm mədəniət ƣələmnəren вergə çьjuь вezgə saвaq вula alamь?
GƟLSINƏ XƏBIBULLINA. Unɵc jьlda – ike entsiklopediə, jəki Şaƣejrneñ titanik xezməte
Rəfiq JUNЬS. “Şomalьqnь, şomalarnь sɵjmim!”
Ufadaƣь tatar ƶurnalistь Bɵtenrossija вəjgesendə çiñde
Caşa Dolƣov. Bygen mirasnь saqlav həm вarlav çiñel tygel
Rezeda Əxmətvəlijeva. XXI ƣasьrda əmirxannar вulьrmь?
Rajnur Şakir. 2011 jьl tɵrki illərdə Tuqaj jьlь dip iƣlan itelə
Fənis Fətxi. Başqortstanda Taqtaş вelən Tuqajnь iskə alalar
Ildar Nizamov. Kiləcək xaqьna
Əxmət Dusajlь. TAŞ URMANDA KYBƏLƏK
Rimma BIKMƟXƏMMƏTOVA. “Taqtaş tormьşьnda serlər kyp”
Xənif Xɵsnullin. "ISTƏLEKLE ŞOMЬRT"
Rəşit Bəşər. KEŞE BULЬP QALЬR ƟCEN...
Jərdəm kirək
Əxmət Dusajlь. Doşman
Al'вert Safin. Berence qar
Damir Garifullin. KƟLJAZMAƢA QALƢAN QULJAZMALAR
Rəfƣət Əhliullin. Tormьş çile isə də isə...
Asija BIQÇANOVA. CƏCKƏLƏR BELƏN BIZƏLGƏN JUL...
Damir Garifullin. ŞAMIL
G.Tuqaj isemendəge Dəvlət premiələre вujьnca Komissiə 2011 jьlƣa premiəgə dəƣva qьlucьlarnьñ içadi eşlər qaвul itə вaşladь
Fajaz DUNAJ. Izge, ilahi sьjfat ul
Fl'ura Vafina: «Içat — minem tormьş rəveşem!»
Tuqaj mirasьn saqlav yrnəgen cittəge tatarlar kyrsətte
Əqdəs Niƣmət Qurat. Qazan tɵrekləreneñ tanьlƣan tarixcь həm millətcelərennən Hadi Atlas
Qol Şərif. QЬJSSAI XƟBBI XUÇA
Kazвek ƢEJZZƏTOV. Zarlь "Zar zaman"
Tahir Nəвiullin. Batьrlьq ezləre
Fəvziə Bəjrəmova. Millət həm dəvlət
Fəridə Xəsənova.TATAR ŞIƢRIƏTE: YTKƏNE HƏM BYGENGESE
Əxət SAFIULLIN. Ƣarip tygel, Ƣarif ul
Rajnur Şakir. Tuqaj jyвilejьna вaşqarasь eş kyp
Tormьşnь jaratucь jazucь
Fakil SAFIN. Ƣəmle ƣəməllər qьlьjq
Mansur Vəli-Barçьlь. TƏQDIR JULLARЬ
Vəsilə Şəmsevəlijeva. Syzegezne kyp noqtasьz, ɵndəv вelən əjtegez!
Danija Zahidullina. TƏNQEJTSEZ YSEP BULMAS
Rəfьjq ŞƏRƏFIJEV. "XAQNЬ ƏJTYCELƏR ILDƏ BER"
Mɵrşidə Qьjamova. Ƣalim Marsel' Əxmətçanov nərsə xaqьnda dəşmi qala almьj?
Fəhimə Xisamova. ƏDƏBI TELEBEZNEÑ QEJMMƏTLE JADKARE ("Dəftər-i Cьñƣьz-namə"
Sufijan POVARISOV. AQЬL HƏM XIS DULQЬNЬ
Al'ta MƏXMYTOVA. ƢABDULLA BUBЬJNЬÑ JAZMA MIRASЬ
Xatьjp MIÑNEƢULOV. JEGETLEK KYRSƏTKƏN AQYEGET
Bikə Rəximova. UL BERENCE IDE
Fatix Urmance. JƏRMI TRADITSIƏLƏRE DƏVAM ITƏ
Danija Zahidullina. TATAR PROZASЬNDA JAÑA ROMANTIZM

Sajtnьñ arxivь

|2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9|

Sajtqa tatar jazucьlarь turьnda məƣlymat ɵstiвez

Sipc.ru - şirokij vьвor вьtovoj i komp'juternoj texniki Gosuslugi.ru - Gosudartsvennьje uslugi Fotostudija Ƣulnaz Gil'azovojBirƶa ssьlok LinkFeed.ru - sistema pokupki i prodaƶi ssьlok s glavnьx i vnutrennix stranits sajtov. Razmeşcenije statej Registratsija v sisteme forum.linkfeed.ru